Gsliosnanog

Naíonra / preschool

BLAG: Scoil Ghníomhach

Scoil Ghniomhach

Fáilte

Tá Gaelscoil Lios na nÓg ann do pháistí a bhaineann taitneamh as an nGaeilge sa bhaile, agus chun oideachas lán Ghaeilge a chur ar fáil do pháistí eile.

Bunscoil Lán Ghaeilge í Gaelscoil Lios na nÓg

Tá an scoil aitheanta go hiomlán ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta. Bunaíodh Lios na nÓg i 1996 agus tá sí ag forbairt léi ó shin, faoi stiúir Áine Nic an tSíthigh, an Príomhoide.

Bhunaigh grúpa tuismitheoirí áitiuil an scoil i 1996 chun oideachas trí mheán na Gaeilge a chur ar fáil dá bpáistí féin agus do pháistí tuismitheoirí eile a lorgaíonn scoil lán Ghaeilge le caighdeán oideachasúil maith. Thacaigh roinnt tuismitheoirí eile leis an tionscnamh agus gach bliain fáilíftear roimh rang nua agus páistí nua isteach i bpobal na scoile. Fuair Lios na nÓg aitheantas ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta go luath. Leis an t-aitheantas tagann na gnáthdheontaisí.

An príomhaidhm atá ag an scoil na sár oideachas a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Tá Lios na nÓg ann do pháistí a bhaineann taitneamh as an nGaeilge sa bhaile, agus chun oideachas lán Ghaeilge a chur ar fáil do pháistí eile. Cuirtear eolas faoin teanga sa chomhthéasc cultúrha ar fáil, agus leanann an scoil Curaclam an Roinn Oideachais agus Eolaíochta agus struchtúr Fhoras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge.

Tá páirt lárnach ag tuismitheoirí Lios na nÓg i stiúradh agus i bhfeidhmiú na scoile cosúil le Gaelscoileanna eile. Tugann na tuismitheoirí tacaíocht don scoil agus do na haidhmeanna teangan agus cultúrtha atá aici. Roinneann na tuismitheoirí a aontaíonn le haidhmeanna na scoile meon dearfach lena bpáistí agus comhoibríonn siad leis an scoil ó thaobh na Gaeilge de agus ar bhealaí eile.

Tuismitheoirí nach n-aontaíonn leis na haidhmeanna seo, moltar dóibh, ar mhaithe leo féin agus lena bpáistí, scoil eile a lorg a shásóidh a gcuid riachantais faoi leith.

Cultúir éagsúla

Fáiltítear roimh chlanna de chultúir éagsúla agus déantar iad a chomhthathú le páistí eile na scoile. Bíonn na múinteoirí tuisceanach agus foighneach leis na páistí seo agus de réir a chéile glactar go héasca leo i bpobal na scoile.

 

Welcome

Lios na nÓg exists to educate children who enjoy the use of Irish in their home environment, and to provide other children with an all-Irish curriculum.

Gaelscoil Lios na nÓg is an Irish language primary school

Gaelscoil Lios na nÓg is a primary school operating through Irish which is fully recognised by the Department of Education & Science. Lios na nÓg was founded in 1996 and has developed smoothly since then under the direction of Áine Nic an tSíthigh, the principal.

A group of local parents founded the school in 1996 to provide all-Irish education for their own children and for those of other parents seeking an Irish language school with excellent educational standards. The initiative was supported by a number of other parents and each year has seen a fresh reception class and the addition of fresh parents and children to the school community. The Department of Education & Science recognised Lios na nÓg in its early stages and has sanctioned the appointment of an extra teacher annually as the school grew. This recognition brings with it the usual Exchequer supports.

The specific aim of the school is the provision of high-quality education through the medium of the Irish language. Lios na nÓg exists to educate children who enjoy the use of Irish in their home environment, and to provide other children with an all-Irish curriculum. Knowledge of the language is provided within its cultural context, and the school draws on the experience of the Department of Education & Science (following the Revised Curriculum) and of Foras Pátrúnachta na Scoileanna Lán Ghaeilge, the umbrella managerial structure for all-Irish schools.

Lios na nÓg operates with close parental involvement in the management and operation of the school as in other Gaelscoileanna. Parents cooperate to support the school, its linguistic and cultural aims, and its financial and overall well being in different ways. Parents who share the aims of the school impart a constructive attitude to their children and co-operate with the school with regard to the promotion of the Irish language and in the school's other dimensions. Parents who do not share these aims are best advised, for their own sake and their children's sake, to look for another school which will meet their required needs

Multi-cultural

Children from many different cultures are welcomed. They are integrated into the life of the school on a gradual basis. Teachers are considerate and patient with these children and they become a central part of the life of the school.

 

 

Plean feabhsúcháin scoile achomair

 

1. Réamhrá

 

1.1  Fócas na meastóireachta

Mar chuid d’ár n-obair leanúnach sa scoil, rinneamar féinmheastóireacht scoile ar theagasc agus ar fhoghlaim i mbliana. Rinneamar meastóireacht ar an Uimhirtheacht. Le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcaoi inar tharla an mheastóireacht, féach ár dTuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile

 

Leagann an plean feabhsúcháin scoile amach na gníomhartha a dhéanfaimid sa scoil san Uimhearthacht. Is é príomhaidhm na ngníomhartha seo ná chun feabhas a chur ar fhoghlaim ár ndaltaí.  

 

2. Achoimre ar thorthaí na féinmheastóireachta scoile

 

2.1 láidreachtaí ag ár scoil sna réimsí seo a leanas:

 

Láidreachtaí

 • Thaispeáin na trialacha chaighdeánaithe sa Mhatamaitic go bhfuil an chuid is mó de na páistí os cionn leibhéal na noirm náisiúnta.
 • Tugadh faoi deara nach bhfuil páiste ar bith ag an leibhéal is ísle. (ag peircentíl a 2)
 • Is maith le 70% de na páistí ó Ranganna 2-6 an Mata.
 • Síleann thart ar 65% de na páistí sa scoil go bhfuil said go maith nó go han-mhaith ag an Mata.
 • Deir  83%  de na tuismitheoirí  ar an meán gur maith leis na páistí an Mhatamaitic.

 

 

 

 

Tá sé seo ar eolas againn toisc go ndearnamar comhairliúchán le daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí agus gur scrúdaíomar torthaí trialacha sa scoil.  

 

 

2.2 Tá sé beartaithe ag ár scoil tús áite a thabhairt do na réimsí forbartha seo a leanas:

 

 

Réimsí forbartha

 • Teanga na Matamaitice a leathnú agus a fheabhsú
 • Gníomhaíochtaí Matamaitice praiticiúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa scoil
 • Deiseanna don Fhoghlaim Ghairmiúil Leanúnach(FGL) a chur ar fáil don fhoireann

 

 

Tá sé beartaithe againn tús áite a thabhairt do na réimsí seo toisc gur thaispeáin moltaí cheistneoirí na bpáistí agus na dtuismitheoirí gurbh fhiú dúinn díriú ar na gnéithe seo agus muid ag cur feabhas ar mhúineadh na huimhearachta.

 

2.3 Tá na spriocanna feabhsúcháin seo a leanas leagtha amach a bhaineann le gnóthachtáil na ndaltaí agus tá nagníomhartha seo a leanas aitheanta a chuideoidh leis na spriocanna sin a bhaint amach sa tréimhse atá romhainn.

 

Sprioc d’fheabhsúchán

Gníomh

Foclóir agus téarmaíocht na Matamaitice a fheabhsú agus a fhorbairt

 

 

 

Mata phraiticiúil sa timpeallacht

 

 

 


 

Cuir le líon na n-Áiseanna Matamaitice

Reidh Socair Déan agus Aistear sna bunranganna

Béim ar teanga matamaitice chuí a mhúineadh do na páistí ag tús gach ceachta sna meán agus ard ranganna.

 

Seachtain Mata i dtéarma 1 agus i dtéarma 2

Méadú ar cheachtanna praiticiúla sna ranganna

 

 

 

Ceannóidh an scoil breis áiseanna

Cuiditheoir Matamataice ag tús  na scoilbhliana

 

Mar thuismitheoir, is féidir leat cuidiú linn trí spéis,muinín,dearcadh agus spreagadh a chothú i do pháiste(í) maidir leis an Matamaitic mar ábhar. Ba chóir go mbeadh bun fhoclóir do na riachtanaisí laethúla sa Mhatamataic ar eolas agat mar thuismitheoir/chaomhnóir/fheighlí. Táimid ag brath oraibh mar thuismitheoirí tacaíocht a thabhairt dúinn agus bhur saineolas a roinnt leis an scoil nuair is féidir.

Táimid ag brath oraibh mar thuismitheoirí tacaíocht a thabhairt dúinn agus bhur saineolas a roinnt leis an scoil nuair is féidir.

 

2.4

Beidh a fhios againn go bhfuil ár spriocanna sroichte againn nuair a líonfar isteach ceistneoirí 2016 agus nuair a fheicfimid feabhas ó thaobh dearcadh agus líofacht teanga sa Mhatamaitic. Bheadh súil againn méadú a chur le líon na ngníomhaíochtaí Matamaitice praiticiúla sna ranganna.

Cuirfidh an scoil le líon na n-acmhainní praiticiúla a bheidh riachtanach do na gníomhaíochtaí seo.


 

 

 

 

 

 

Tuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile Achomair

 

1. Réamhrá

Tá a comhthéacs féin ag ár scoil. Tá ochtar múinteoir ranga, beirt mhúinteoir tacaíochta, múinteoir acmhainne lán aimseartha agus páirt aimseartha agus múinteoir acmhainne breise sa scoil. Tá an Príomhoide ag siúl. Tá 241 dalta sa scoil. 

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an gcaoi ina bhfuil sé i gceist againn feabhas a chur ar fhoghlaim ár ndaltaí, féach ár bPlean Feabhsúcháin Scoile


 

1.1  Fócas na meastóireachta

Rinneamar féinmheastóireacht scoile ar theagasc agus ar fhoghlaim i rith na bliana. Rinneamar meastóireacht san Uimhearthacht: An Mhatamaitic a thuiscint agus a úsáid.

Roghnaíomar é seo toisc gur mheasamar go bhféadfadh ár scoláirí a dtorthaí foghlama a fheabhsú sna réimsí seo.

 Tugann an tuairisc seo achoimre ar na láidreachtaí a aithníodh agus ar na réimsí a bhfuil tús áite tugtha dóibh d’fheabhsúchán.

2. Achoimre ar thorthaí na féinmheastóireachta scoile

Bhailíomar eolas ó thuismitheoirí, ó dhaltaí agus ó mhúinteoirí agus an tuairisc seo á hullmhú againn. D’fhéachamar ar ché chomh maith agus a bhí ag éirí lenár scoláirí san Uimhearthacht.

 

2.1 Fuaireamar amach go bhfuil láidreachtaí ag ár scoil sna réimsí seo a leanas:

 

Láidreachtaí

 • Thaispeáin na trialacha chaighdeánaithe sa Mhatamaitic go bhfuil an chuid is mó de na páistí os cionn leibhéal na noirm náisiúnta.

 • Tugadh faoi deara nach bhfuil páiste ar bith ag an leibhéal is ísle. (ag peircentíl a 2)

 • Is maith le 70% de na páistí ó Ranganna 2-6 an Mata
 • Síleann thart ar 65% de na páistí sa scoil go bhfuil said go maith nó go han-mhaith ag an Mata.

 • Deir 83% de na tuismitheoirí ar an meán gur maith leis na páistí an Mhatamaitic.

 

Tá a fhios againn gurb iad seo ár láidreachtaí toisc go ndearnamar comhairliúchán le daltaí, tuismitheoirí agus múinteoirí agus gur scrúdaíomar torthaí trialacha sa scoil. 

 

2.2 Tá sé beartaithe againn tús áite a thabhairt do na réimsí forbartha seo a leanas:

  

 

Réimsí forbartha

 • Teanga na Matamaitice a leathnú agus a fheabhsú
 • Gníomhaíochtaí Matamaitice praiticiúla a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm sa scoil
 • Deiseanna don Fhoghlaim Ghairmiúil Leanúnach(FGL) a chur ar fáil don fhoireann

 

Tá sé beartaithe againn tús áite a thabhairt do na réimsí seo toisc gur thaispeáin moltaí cheistneoirí na bpáistí agus na dtuismitheoirí gurbh fhiú dúinn díriú ar na gnéithe seo agus muid ag cur feabhas ar mhúineadh na huimhearachta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguisín ar Thuairisc Fhéinmheastóireachta Scoile: seicliosta reachtúil agus rialála – ag tuairisciú do phobal na scoile

Cén réimse de shaol na scoile atá i gceist?

Cad í an reachtaíocht, riail nó imlitir chuí?

An bhfuil riachtanais na reachtaíochta, na rialach nó na himlitreach cuí á gcomhlíonadh go hiomlán ag an scoil?

Féilire na scoile agus amchlár na scoile

 

Leagann Imlitir 11/95 síos fad na scoilbhliana - 183 lá ar a laghad

 

Leagann Imlitir 11/95 síos fad an lae scoile

4 uair 40 nóiméad (naíonáin);

5 uair 40 nóiméad (ranganna 1-6)

 Tá  Níl

 

 

 

 Tá  Níl

Cruinnithe tuismitheora/

múinteora agus cruinnithe foirne

 

Leagann Imlitir 14/04 amach na socruithe do na cruinnithe seo

 Tá  Níl

Forfheidhmiú an chomhaontaithe maidir le ham breise ar scoil do mhúinteoirí

 

Cuireann Imlitir 0008/2011 iallach ar mhúinteoirí 36 uair a’ chloig breise oibre lasmuigh den rang in aghaidh na bliana, sa chaoi is nach laghdófar am teagaisc

 Tá  Níl

Caighdeánú na scoilbhliana

 

Tugann Imlitir 034/2011 ná dátaí do laethanta saoire scoile

 Tá  Níl

Rollú bailí daltaí

Leagann ailt san Acht Oideachais 1998 agus san Acht Oideachais (Leas) 2000, agus na Rialacha do Scoileanna Náisiúnta amach na coinníollacha le daltaí a bheith rollaithe go bailí i scoil

 Tá  Níl

Daltaí ag athdhéanamh bliana

Leagtar amach na coinníollacha faoinar féidir le daltaí bliain a athdhéanamh sna Rialacha do Scoileanna Náisiúnta agus Imlitreacha 11/01 agus 32/03

 Tá  Níl

Forbairt phlean scoile

 

Éilíonn Alt 21, Acht Oideachais 1998 ar na scoileanna uile plean scoile a bheith acu

 Tá  Níl

Gabháil don phróiseas FMS

Tugann Imlitir 39/2012 cur síos ar phróiseas na féinmheastóireachta scoile agus cad a éilíonn sé ar scoileanna

 Tá  Níl

Am don litearthacht agus don uimhearthacht - gnóthachtáil sa litearthacht agus san uimhearthacht a mheas agus a thuairisciú

Leagann Imlitir 56/2011 amach gníomhaíochtaí tosaigh atá de dhíth i bhfeidhmiú na Straitéise Náisiúnta Litearthachta agus Uimhearthachta

 Tá  Níl

Díolúine ón nGaeilge

Leagann Imlitir 12/96 amach na cúinsí ina bhfuil díolúine ag leanaí ó staidéar na Gaeilge

 Tá  Níl

Gnásanna um chosaint leanaí a chur i bhfeidhm

Cuireann Imlitir 0065/2011 agus Treoirlínte um Chosaint Leanaí iallach ar scoileanna a chinntiú: go bhfuil daoine caidrimh ceaptha; go bhfuil na gnásanna curtha in iúl do phobal na scoile uile; agus go bhfuil na gnásanna á leanúint

 Tá  Níl

An nós imeachta maidir le gearáin a dhéanamh a chur i bhfeidhm mar is cuí

Tá foráil in Alt 28 den Acht Oideachais 1998 do ghnásanna chun plé le gearáin faoi scoil.

 

 Tá  Níl

 

Tá gearáin réitithe nó á réiteach

 Tá  Níl  Ní Bh.

Achomhairc maidir le diúltú scoláirí a rollú, fionraí agus díbirt (eisiamh buan)

Tá foráil in Alt 29 den Acht Oideachais 1998 do ghnásanna achomharc sna cásanna seo, a bpléann an scoil leor ar dtús. Nuair nach réitítear cásanna ag leibhéal na scoile, éisteann coiste achomharc seachtrach leis an achomharc agus déanann sé cinneadh.

 Tá  Níl

 

Déileáladh le hachomhairc nó táthar ag déileáil leo

 Tá  Níl  Ní Bh.

 

Polasaí

Foinse

An bhfuil an polasaí faofa ag an mbord bainistíochta?

 

Polasaí rollaithe

Cuireann Alt 15 (2)(d) den Acht Oideachais 1998 iallach ar scoileanna polasaí rollaithe a bheith acu agus a fhoilsiú a bhfuil meas aige ar phrionsabail an chomhionannais agus ar rogha na dtuismitheoirí

 Tá  Níl

Cód iompair, polasaí frithbhulaíochta san áireamh

Leagann Alt 23 den Acht Oideachais (Leas) 2000, agus Treoirlínte an Bhoird Náisiúnta Leasa Oideachais 2008 amach rialacháin agus deachleachtas le leanúint ag scoileanna nuair atá cód iompraíochta agus polasaí frithbhulaíochta á gcumadh agus á gcur i bhfeidhm acu

 Tá  Níl

Straitéis tinrimh agus rannpháirtíochta

Cuireann Alt 22 den Acht Oideachais (Leas)  2000 iallach ar scoileanna straitéis a fhorbairt chun tacú le leibhéil arda de thinreamh agus de rannpháirtíocht daltaí i saol na scoile

 Tá  Níl

Ráiteas sláinte agus sábháilteachta

 

Ba chóir go mbeadh ráiteas sláinte agus sábháilteachta ag an scoileanna uile a athbhreithnítear go rialta (féach Alt 20 den Acht Sláinte agus Sábháilteachta 2005)

 Tá  Níl

Cosaint sonraí

Ba chóir do ghnásanna scoile a bhaineann le sonraí ar dhaltaí a bhailiú, a stóráil agus a chomhroinnt cloí leis an reachtaíocht um chosaint sonraí - An tAcht um Chosaint Sonraí 1988

An tAcht um Chosaint Sonraí (Acht Leasaithe) 2003

 Tá  Níl

Polasaí maidir le húsáid inghlactha idirlín

Ba chóir go mbeadh polasaí ag scoileanna, agus é a chur i bhfeidhm, chun treoir a chur ar dhaltaí maidir le húsáid shábháilte agus fhreagrach an idirlín

 Tá  Níl

Polasaí maidir le riachtanais speisialta oideachais

Cuireann píosaí éagsúla reachtaíochta comhionannais agus oideachais, ach go háirithe an tAcht um Oideachas do Dhaoine Le Riachtanais Speisialta Oideachais (EPSEN) 2004, iallach ar scoileanna a bheith cuimsitheach de dhaltaí le riachtanais speisialta oideachais agus soláthar cuí a dhéanamh dóibh ag baint úsáide as na hacmhainní atá ar fáil

 Tá  Níl

Polasaí don Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

Tá iallach ar scoileanna polasaí OCG a bheith acu agus é a chur i bhfeidhm ag teacht le Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta: Treoirlínte Polasaí (1997)

 Tá  Níl

Polasaí maidir le húsáid substaintí

Cuireann an Straitéis Náisiúnta Frithdhrugaí agus Treoirlínte na Roinne iallach ar scoileanna polasaí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm maidir le húsáid substaintí, i gcomhair le tuismitheoirí agus le gníomhaireachtaí eile

 Tá  Níl

Polasaí maidir le cosaint leanaí

Leagann Imlitir 0065/2011 amach na riachtanais (féach thuas do shonraí ar pholasaí agus cur i bhfeidhm)

 Tá  Níl

Tuismitheoirí mar chomhpháirtithe

Iarrann Imlitir 24/91 ar scoileanna cumann tuismitheoirí a bhunú, agus cothaíonn sé comhpháirtíocht idir baile agus scoil

 Tá  Níl

 

 

Cúntóirí riachtanas speisialta a imlonnú

Ceadaíonn Imlitir 71/11 do Chúntóirí Riachtanas Speisialta a imlonnú go solúbtha chun freastal ar riachtanais na scoile

 Tá  Níl

 

 

Eile

 

 

 

 

 

 

Our Location