logo1

Cúrsaí Airgid (An Bord Bainistíochta)

Coinníonn an Bord Bainistíochta tú ar an eolas faoi chúrsaí airgid na scoile. Ag Cruinniú Chinn Bhliana na dTuismitheoirí cuireann cisteoir na scoile cuntais na scoilbhliana faoi do bhráid, agus ag an gcruinniú seo freisin faigheann tú cóip de ráitis airgeadais a bheidh iniúchtha ag cuntasóir na scoile    don scoilbhliain.
Faigheann an scoil gnáthdheontais na Roinne Oideachais agus Eolaíochta ach Ní chlúdaíonn na deontais seo ach roinnt de chostais na scoile faraor. Bímid ag brath ar phobal na scoile an t-airgead breise a bhailiú trí:

  • Táillí Snámha, Turasanna Scoile nó acmhannaí eile a íoc
  • Síntiús deonach. (Bíonn síntiús le híoc ag gach clann, suim áirithe do pháiste amháin agus beagán sa bhreis ar an dara agus an tríú duine sa chlann. Is féidir leis an scoil cáin a fháil ar ais ar na síntúis dheonacha seo trí an fhoirm CHY3 a líonadh isteach agus a thabhairt do Rúnaí na scoile.)

Financial Matters (The Board of Management)

The Board of Management keeps you informed about the financial affairs of the school.  At the annual general meeting of parents the treasurer presents you with the financial statement of the school year, and she will furnish an up to date account of the present finance.
The school receives the standard grants from the Department of Education and Science but unfortunately these grants do not cover the full costs of the school. The support of the school community is required to raise the rest of the money by paying for the following:

  • Swimming, School Tours and other resources.
  • Voluntary contribution:  each family is asked for a contribution per child and pro rata for second and third child in the family. The school can get a tax refund on this contribution by completing the CHY3 form and returning it to the school secretary.