logo1

Polasaithe Scoile / School Policies

 Tá na gnáthpolasaithe faoi Rialacha na Roinne Oideachais i bhfeidhm sa scoil mar shampla, polasaí clárúcháin, polasaí iompair, smachta agus bulaíochta, polasaí slandála, polasaí i leith substaintí mídhleathacha, polasaí obair bhaile

Gaelscoil Lios na nÓg has the usual school policies as directed by the Department of Education and Science (DES) for example, enrolment policy, behaviour policy, antibullying policy, safety statement, misuse of substance policy, homework policy.

 

Fealsúnacht na Scoile / School Ethos

- Plean Feabhsúcháin / Improvement Policy

Polasaí Tumoideachais / Early Immersion Policy

Curaclam na Scoile / School Curriculum

- Do pháiste agus trialacha caighdéanacha / Your child and standardised testing

- Polasaí Obair Bhaile / Homework Policy

- Bí Sábháilte / Staysafe

- Jolly Phonics -Guide to Parents

Cód Iompair  / Code of conduct and behaviour

- Polasaí ar Mhí-Úsáid Substaintí / Policy on mis-use of substances

Tinreamh /   Attendance Policy

Polasai Lon Slaintiuil / Healthy Lunch Policy

 

Polasaí Úsáide Inghlactha / Policy on Internet Use

Úsaid an fón/fón póca / Use of (mobile) phones

- Nota ceadaithe chun fon poca a bheith ag paiste ar scoil / Permission note for a child to have a mobile phone at school

 

Ráiteas um Chumhdach leanaí / Child Safeguarding Statement

- Seicliosta do Chaomhnu Leanai

Polasaí Frithbhulaíochta Ghaelscoil Lios na nÓg   School Anti-Bullying Policy

- Seicliosta bhliantuil Fhrithbhulaíochta / Anti-Bullying policy checklist

- Polasaí i gcoinne Tromaíochta ar na meáin Teicneolaíochta / Anti-Cyber-Bullying Policy

Polasaí Iniúchadh na nGardaí / Garda Vetting Policy

Polasaí Caomhnú Leanaí / Child Protection Policy

- Athbhreithniú Bliantúil ar an bPolasai maidir le Caomhnú Leanaí / Annual Review of the Child Protection Policy

Riaradh Polasaí Cógais Leighis / Administration of Medication Policy

Polasaí Cumhdaigh Cúraim/Scarúna / Custody/Separation Policy

Primary Online Database (POD)