logo1

Polasaithe Scoile / School Policies

 Tá na gnáthpolasaithe faoi Rialacha na Roinne Oideachais i bhfeidhm sa scoil mar shampla, polasaí clárúcháin, polasaí iompair, smachta agus bulaíochta, polasaí slandála, polasaí i leith substaintí mídhleathacha, polasaí obair bhaile

Gaelscoil Lios na nÓg has the usual school policies as directed by the Department of Education and Science (DES) for example, enrolment policy, behaviour policy, antibullying policy, safety statement, misuse of substance policy, homework policy.

Fealsúnacht na Scoile / School Ethos

- Plean Feabhsúcháin / Improvement Policy

Polasaí Tumoideachais / Early Immersion Policy

Curaclam na Scoile / School Curriculum

- Do pháiste agus trialacha caighdéanacha / Your child and standardised testing

- Polasaí Obair Bhaile / Homework Policy

- Bí Sábháilte / Staysafe

- Jolly Phonics -Guide to Parents

Cód Iompair  / Code of conduct and behaviour

- Polasaí ar Mhí-Úsáid Substaintí / Policy on mis-use of substances

Tinreamh /   Attendance Policy

Polasaí Lón Sláintiúil / Healthy Lunch Policy

Polasaí Úsáide Inghlactha / Policy on Internet Use

- Foirm-cheadaithe-Polasaí-Úsaíde-Inghlactha

Polasaí Fón Póca agus Uirlisí Teichniciúla / Mobile phone & Electronic device policy

- Nóta ceadaithe chun fón póca a bheith ag páiste ar scoil / Permission note for a child to have a mobile phone at school

Ráiteas um Chumhdach leanaí / Child Safeguarding Statement

- Seicliosta do Chaomhnú Leanaí

Polasaí Frithbhulaíochta Ghaelscoil Lios na nÓg   School Anti-Bullying Policy

- Seicliosta bhliantúil Fhrithbhulaíochta / Anti-Bullying policy checklist

-  Polasaí    i    gCoinne    Tromaíochta    ar    na    Meáin    Teicneolaíochta / Anti Cyber-Bullying Policy

Polasaí Iniúchadh na nGardaí / Garda Vetting Policy

Polasaí Caomhnú Leanaí / Child Protection Policy

- Athbhreithniú Bliantúil ar an bPolasaí maidir le Caomhnú Leanaí / Annual Review of the Child Protection Policy

- Athbhreithniú Bliantúil ar an bPolasaí maidir le Caomhnú Leanaí / Annual Review of the Child Protection Policy 2019

Riaradh Polasaí Cógais Leighis / Administration of Medication Policy

- Litir cheadaithe maidir le riachtanais speisialta (Diaibéiteas) i rith am scoile / Letter of consent for a child’s health safety needs (Diabetes)

- Litir Cheadaithe maidir le Leigheas / Letter of Consent for use of Medication/Inhalers in School

Polasaí Cumhdaigh Cúraim/Scarúna / Custody/Separation Policy

Primary Online Database (POD)